Bedrijfs Investerings Zone (BIZ)


OC-SWF is voor samenwerking tussen ondernemers. OC-SWF is tegen een gemeentebreed ondernemersfonds wegens verkeerde structuur en opzet. Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) is een uitstekend alternatief. Een groot bezwaar tegen een gemeente breed ondernemersfonds is, is dat de gemeenteraad bepaalt of er wel of geen fonds komt. Bij een BIZ beslissen degenen die moeten gaan betalen of het er komt.  Wettelijk geregeld is een minimale respons van 50%, waarvan 67% voorstemmers. In Nederland zijn circa 170 BIZ’en actief tegenover ca. 40 gemeentebrede ondernemersfondsen in 2017. 

Per 30 juni 2023 zijn er inmiddels bijna 400 (BIZ-zen!!). Het aantal gemeente brede fondsen is afgenomen, zij het dat het totale aantal actieve fondsen niet helder is.

Amsterdam kent inmiddels 78 BIZ-zen. De diversiteit van de afgebakende gebieden is erg groot en daarmee de belangen van elk gebied ook. De BIZ biedt hierbij maatwerkoplossingen voor de ondernemers. Bijkomend voordeel is dat een geringere groep ondernemers in meerderheid hoeft te stemmen over een sluitende begroting die passend is bij hun doelstellingen.

Hier is een heel duidelijke parallel te trekken met de omvang van de gemeente Súdwest Fryslân, waarbij de Mienskip zaken graag zelf regelt en in de stad belangen vanuit een meer georganiseerd collectief plaatsvindt.

Onderzoek naar 5 jaar nieuwe wet BIZ

Omdat de oude wet BIZ terecht te beperkend was, is per 1 januari 2015 de nieuwe wet BIZ in werking getreden. De evaluatie hiervan is onderstaand te lezen in het rapport.

Belangrijkste conclusies:

Het document:

2016: Gemeente en Federatie weigerden inhoudelijk te kijken naar de BIZ

Sneek en Bolsward hebben in het verleden een BIZ gehad, waarbij deze was gebaseerd op de oude (Experimenten) Wet BIZ, waarbij alleen thema’s als “schoon, heel en veilig”, mochten worden ingevuld.

Sinds 1 januari 2015 is er echter de nieuwe Wet BIZ, waarbij naast bovenstaande, ook “Economische Ontwikkeling” is toegevoegd. Met deze nieuwe wet BIZ heeft elke groep ondernemers die dat wil, een prachtige en krachtige tool in handen om gezamenlijk projecten te financieren.

Voldoende draagvlak, geheel afwezig bij ons gemeentebrede fonds, is wel een nadrukkelijke vereiste. Specialisten op het gebied van ondernemersfondsen zeggen daarom ook wel: “ongeacht welk fonds je kiest, zonder een breed draagvlak is elk fonds gedoemd te mislukken.”

De gemeenteraad lijkt zich helemaal niet te hebben verdiept in de BIZ. Verstandige raadsleden zouden er goed aan doen informatie in te winnen bij adviesorganisaties op het gebied van alle typen ondernemersfondsen en zich niet alleen verlaten op Bureau Blaauwberg. Daarnaast kan het geen kwaad eens contact te leggen met ambtenaren van bijvoorbeeld gemeente Amsterdam.

Projectgroep BIZ bij Federatie

Bij de Federatie is erop aangedrongen een onderzoek naar de mogelijkheden van een BIZ voor Súdwest Fryslân in te stellen. Vanaf het begin is er echter nimmer een intentie is geweest ook maar iets met de uitkomst van het onderzoek te doen. Heeg, Bolsward en Sneek wilden met name geen BIZ en ook andere aan het fonds deelnemende kernen wilden koste wat het kost niet kijken naar het draagvlak in hun kern. Gemakzucht en gebrek aan respect voor het standpunt van 76 van de 89 lagen hieraan zeer waarschijnlijk ten grondslag.

De opstart van de samenstelling van de projectgroep alleen al werd enorm gefrustreerd door Sneek en Bolsward aangezien zij pas twee maanden na het opstarten van de projectgroep met een afvaardiging kwamen. Deze personen wisten niets van de nieuwe mogelijkheden van de Wet BIZ 2015.

Naast het frustreren van het onderzoek bij de opstart, was de uitkomst van het onderzoek op 17 oktober 2018 al bekend bij de voorzitter de projectgroep, Sjoerd Tolsma (ex wethouder PvdA 2011-2015), maar om onduidelijke redenen pas in januari 2019 voorgelegd aan MKB Noord met de vraag: “klopt het wat hier staat?”. Dit terwijl Tolsma en alle leden van de projectgroep wisten dat 80% van de informatie in het rapport afkomstig was van MKB Noord. Vervolgens komt er na betaling van ongeveer € 700 een reactie van MKB Noord waarbij een parallel met de stad Groningen als zogenaamd “gemeentebreed fonds” is getrokken. De feedback laat zich raden.

Door zo te handelen, wil je gewoon niet kijken naar de feiten en hoewel het niet hard te maken is, is er doelbewust gewerkt aan vertragingstechnieken om nuttige informatie niet vóór een gemeenteraadsbesluit bekend te hebben.

Een reëel verzoek van projectgroepleden en ondernemers om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar welk type fonds het beste voor Súdwest Fryslân is en de conclusie hiervan als bindend te beschouwen, is weggehoond. Het was nu namelijk wel “zo lekker makkelijk!”

Handel & Industrie verzet zich tegen ongelijkheid in bijdrage

Ook vanuit Handel & Industrie in de deelnemende kernen is er veel weerstand tegen de onevenredig hoge afdracht aan het gemeente brede fonds. Ook dit kan voorkomen worden met een BIZ.

Zo heeft een groep vertegenwoordigers van Handel & Industrie Sneek op eigen initiatief een schrijven aan de gemeenteraad gericht dat men af wil van het onredelijke gemeente brede fonds. Teruggefloten door het bestuur van de VOS in Sneek is een zogenaamde “excuusbrief” naar de gemeenteraad gegaan. En laat nu net deze excuusbrief bij de gemeenteraad als vergaderstukken zijn toegevoegd en niet het schrijven van de vertegenwoordigers van Handel & Industrie Sneek. Waar rook is, is vuur toch?

Uiteindelijk houden de meeste ondernemers hun mond, uit angst om klanten en/of handel te verliezen. “We willen geen gedoe en laten het eerst maar even rusten…”, is wat ze vaak zeggen.

Klik hier voor nadere informatie BIZ projecten begeleid door Stad&Co

Klik hier voor BIZ is beste keuze platform de nieuwe winkelstraat


Schuiven naar boven