Gemeente brede Initiatieven


Omdat het restgeld “opgemaakt” moet worden, heeft het fondsbestuur in 2019 gesteld dat kernen eenmalig een keuze kunnen maken hoe om te gaan met de restgelden in hun kern. Als men geen keuze maakt of een keuze die ervoor zorgt dat geld in de pot “restgeld van het fonds” achterblijft, dan vind het fondsbestuur dat zij het recht heeft om dit geld in te zetten voor gemeente brede initiatieven.

Steeds terugkerende naam rond het fonds en de bij de bestedingen van gelden ten laste van het fonds is de “Bureau Blaauwberg”. Alles wat met het fonds te maken heeft vloeit voort uit de koker van dit adviesbureau.

Waterland van Friesland wel, 9% toeristisch huis niet!

Waar bij aanvang van het fonds heel nadrukkelijk door de gemeenteraad is bepaald dat er naast de 6% administratiekosten, niet nog eens 9% (€ 90.000) voor het zogenaamde Toeristisch Huis mocht worden besteed, ziet het fondsbestuur nu een mogelijkheid om alsnog een grote som restgeld aan te wenden voor datzelfde Toeristische Huis, zij het nu in de vorm van het sponsoren van Waterland van Friesland. Financiering van een vorm van het “Toeristische Huis” is een afgeleide van bureau Blaauwberg die hier specifiek een rapport over schreef voor de gemeente Súdwest Fryslân.

Goed te weten in dit kader is, is dat de directe financiering van de lokale VVV’s in Súdwest Fryslân door de gemeente zo goed als stopgezet is. Wel is de toeristenbelasting vervolgens verhoogd.

Zij het verkapt, is een bijdrage ten laste van de restgelden aan Waterland van Friesland een bijdrage in het”marketingbudget” van een specifieke groep ondernemers. In feite betekent dit dus dat meerdere branches een bijdrage in het eigen marketingbudget mogen vragen?

Technolab

Het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen heeft bepaald dat in 2020 kinderen tussen 4 en 18 jaar meer bekend moeten worden met wetenschap en techniek.

Het aantal technische “in- en uitstromers” op de ROC-opleidingen is zo gering, dat dit meer gestimuleerd zou moeten worden. Zo zijn er in 2017 en 2018 respectievelijk 12 leerlingen ingestroomd in de technische opleiding van ROC Friese Poort Sneek niveau 2.

Om te voorzien in genoemde twee behoeften (eis ministerie en geringe instroom), is het Technolab opgericht, waarbij de drie ” O’s”( Onderwijs, Overheid en Ondernemers) samen hierin participeren. Ook het Technolab is afgeleid van het “Leidsche Model” van Blaauwberg.

Concrete doelen zijn niet zichtbaar. Heel concreet zou zijn: over een jaar of x zal de instroom bij ROC Friese poort Techniek bijvoorbeeld tien extra leerlingen zijn. In dat geval zouden er in theorie over een jaar of x dan bijvoorbeeld 18 leerlingen instromen in niveau 2. Hoe dit getoetst wordt is in niet duidelijk.

Tal van wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de studiekeuze van een kind voornamelijk wordt bepaald de ouders, de klas, de vriendengroep en het eigen intellect. Ook ligt demografisch en in studies vast dat het gemiddeld aantal leerlingen de komen de jaren zal dalen met 30%.

Het is ons bekend geworden dat sommige basisscholen nu reeds al voldoen aan de door het ministerie gestelde eisen. Deze scholen hebben hiertoe een “wetenschap & techniek toolbox” samengesteld voor alle acht groepen voor een totaal bedrag voor de school van nog geen € 500.

Bij de 65 basisscholen in Súdwest Fryslân zou hiermee een bedrag van € 32.500 gemoeid zijn in het eerste jaar, daarna is hergebruik van materialen erg goed mogelijk.

Toch heeft de gemeente heeft onlangs een bedrag van € 264.000 aan Technolab ter beschikking gesteld voor de periode van vier jaren.

Technolab: 90% overheadkosten

Aan ons ter hand gestelde begrotingen tonen een goed beeld van de exploitatie van Technolab, waarbij heel erg duidelijk wordt dat het vooral een kostenmachine is waarbij er meer dan 90% van de kosten worden uitgegeven aan “overhead”, zoals bijvoorbeeld projectmanagers, zzp-ers, coördinatoren en lokaalhuur.

2019: een begroting van € 112.100, hiervan bestaat € 100.000 uit “overheadkosten”

2020: een begroting van € 131.450, hiervan bestaat € 118.000 uit “overheadkosten”

Al zouden er tien extra leerlingen bij zijn gekomen, is het dan rechtvaardig dat dit dan zo veel geld per leerling heeft gekost?

De conclusie is dat er veel meer geld naar het onderwijs zelf zou kunnen en moeten en dat de gemeente dan nog een veelvoud van de eenmalige investering zou overhouden!

Wildgroei: ook project Beaufort (RIF) van ROC Friese Poort

Het wordt steeds lastiger voor ondernemers als er veel verschillende projecten worden opgestart rond hetzelfde thema waarin de drie “O’s” om een bijdrage wordt gevraagd. Zo ook is er weer een project opgestart onder de werknaam “Beaufort” met als doel om middels “experimenten met krachtig wendbaar onderwijs te komen tot vernieuwing en zodoende een invulling te geven aan het te kort aan vakmensen in Súdwest Fryslân”.

Positief aan project Beaufort is dat ook actief wordt gevraagd om inbreng in natura. Maar ook hier is veel geld nodig. Een clustering rond één thema lijkt ons veel handiger om wildgroei aan goed bedoelde projecten te voorkomen.

Waarom moet er zoveel “restgeld” bijna ongecontroleerd door bovenstaande “putjes” gespoeld worden?

Schuiven naar boven