Voor besturen van dorpsbelangen

Dorps BBQ.

Wat u als vertegenwoordiger van uw eigen dorpsbelang moet weten wordt op deze pagina verduidelijkt.

Als contactpersoon van uw dorpsbelang bent u benaderd door de fondsmanager van het ondernemersfonds, andere bestuursleden of de dorpencoordinator van de gemeente. U bent gewezen op de aanwezigheid van “gratis” geld ten behoeve van uw dorp en dorpsgenoten en over de herkomst wordt gemakshalve maar niet gesproken. Mogelijk dat er nog een losse opmerking aan toe wordt gevoegd dat het geld afkomstig is van het Ondernemersfonds SWF of, erger nog, de gemeente. U hoeft alleen maar de helft van de ondernemers uit uw dorp plus één om een handtekening vóór gebruikmaking van het fonds te vragen en u krijgt na het inleveren van deze lijst en een begroting “uw geld”.

Hoeveel mooier kan het zijn?

Wat is er werkelijk aan de hand?

In 2016 heeft de gemeenteraad SWF ingestemd om haar medewerking te verlenen aan een zogenaamd ondernemersfonds. Dit is op verzoek van de Ondernemersfederatie SWF opgetuigd omdat met name de grote steden Sneek en Bolsward plus Heeg alle ondernemers willen laten meebetalen aan activiteiten in de stad. Omdat in meerdere grote plaatsen hier eveneens animo voor was, zijn ook deze dorpen/steden aangehaakt bij deelname. OC-SWF heeft begrip voor een situatie dat meerdere ondernemers mogen betalen voor datgene waar zij ook baat bij hebben. De wijze waarop dit in dit nu in Súdwest Fryslân gebeurt zijn wij zeer op tegen: een handvol ondernemers betaalt onevenredig veel, de meerderheid van de niet-betalers profiteert.

Hoewel er genoeg alternatieven zijn voor het financieren van activiteiten middels bijvoorbeeld reclamebelasting of een BIZ, wilde men vooral voor gemak gaan en heel onze gemeente opzadelen met de verplichting om in actie te komen: het gemeente brede ondernemersfonds werd ingevoerd. Hierbij wordt alleen bij eigenaren van “niet-woningen” door de gemeente een extra OZB-heffing in rekening gebracht van € 60 per €100.000 WOZ-waarde.

Dit resulteerde erin dat vooral ondernemers met vastgoed, maar ook particulieren met een tuinhuis/schiphuis (mits door gemeente aangemerkt als “niet woning”), waterschapsgebouwen, scholen, culturele gebouwen et cetera meebetalen. De gemeente int het geld en stort het als “subsidie” door naar Stichting Ondernemersfonds SWF.

Prachtig, kunt u denken…. Echter, bij aanvang is altijd gezegd dat het fonds er kwam vanuit de wens van ondernemers. Gemakshalve werd niet vermeld dat het vooral een handvol ondernemers uit Sneek, Bolsward en Heeg waren die altijd geld te kort hadden.

Daarom is door de gemeenteraad duidelijk gesteld dat dit een fonds moest zijn “voor en door ondernemers”. Dat is dan ook de reden van de gemeente geweest om heel nadrukkelijk in de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst met het fonds expliciet te bepalen dat alleen de “betalende ondernemers met een “niet-woning” mochten stemmen of zij wilden deelnemen of niet. Vastgoed met een agrarische bestemming is door LTO Nederland buiten de verplichte afdracht gehouden, zij het dat er wel een heffing plaatsvindt, maar dat de ondernemers dit geld mag terugvragen bij het fonds.

Overigens heeft Wethouder Offinga in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst “ineens” weggelaten dat expliciet de betalende ondernemers mogen bepalen wat er met het geld gebeurt. Hoezo de raad bemoeit zich niet met het fonds?

Onduidelijke WOZ-beschikking zorgt voor restgeld

Omdat uit de WOZ-beschikking van de gemeente niet blijkt dat en hoeveel iemand bijdraagt aan het fonds, zorgt dit er direct voor dat door onwetendheid er restgeld gaat ontstaat.

Wijziging van de definitie “ondernemer” in september 2018

Omdat enorme sommen restgeld zich opstapelden en daarmee het falen van het fonds feitelijk zichtbaar werd, heeft het fondsbestuur bepaald dat per september 2018 elke ondernemer met een KVK-inschrijving, niet zijnde pensioen of beheer BV’s, ook mochten stemmen over het al dan niet gebruikmaken van het geld dat is ingelegd door de wél betalende buurman-ondernemer.

Stelt u zich voor: door een willekeurig opgelegde regel wordt er geld van uw loon/winst ingehouden omdat een aantal mensen buiten u om vinden dat dat moet. Vervolgens bepalen uw buren dat “uw geld” gebruikt gaat worden voor de lokale BBQ of dorpsfeest. Hoe zou u zich voelen? Dit is exact wat er aan de hand is in steeds meer dorpen!!

Kijkt u naar de site van Ondernemersfonds SWF, dan kunt zelf vaststellen dat van de 36 deelnemende plaatsen, er 25 dorpsbelangen meedoen: hoezo “voor en door ondernemers”?

OC-SWF is van mening dat een gemeente breed ondernemersfonds onwenselijk is. Het vertrapt de Mienskip! U doet er als vertegenwoordiger van uw dorpsbelang er verstandig aan in het geheel tegen het fonds te stemmen. Een groot pand betekent immers niet direct dat er ook winst gedraaid wordt: we kunnen nimmer in de portemonnee van een ander kijken!

Wat dan wel?

Als de niet-betalende ondernemers dan vóór een fonds zijn, dan zullen ze ook bereid zijn een bedrag beschikbaar te stellen voor het dorp, de BBQ. Door iedereen een gelijk bedrag te laten betalen, voorkomt u zelf dat de Mienskip in uw dorp vertrapt wordt door eigen hebzucht.

Schuiven naar boven