Voor de politiek

Bestjoershûs Gemeente Súdwest-Fryslân

Als raadslid bent u als volksvertegenwoordiger gekozen in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân. In deze hoedanigheid heeft u het vertrouwen van de burgers – en dus ook de ondernemers- van heel Súdwest Fryslân.

Door in te stemmen met het gemeente brede fonds in 2015 en formeel heeft ingestemd met de verlening voor een periode van vijf jaren begin 2019. In de subsidieverordening is bepaald dat subsidies voor maximaal een periode van vier jaren mogen worden aangegaan. Blijkbaar heeft u uw oren laten hangen naar met name de belangenbehartigers van Sneek, Bolsward en Heeg!

Belangrijk te weten: OC-SWF is niet tegen “een fonds”, alleen wel tegen een gemeente breed fonds zoals in Súdwest Fryslân.

Hoe uitgehold is uw rol als raadslid?

OC-SWF bereiken berichten dat zéker in het kader van het ondernemersfonds, “iets” of iemand, u allen goed in de tang heeft. Daarbij zijn het voornamelijk de fractievoorzitters van de coalitiepartijen die met elkaar handjeklap lijken te doen en is de achterkamertjes politiek een feit.

Ook bij de communicatie weet u allen donders goed dat teksten worden voorbereid en/of geciteerd en ontvangt u uitgaande communicatie ter kennisgeving. De mening van individuele raadsleden telt blijkbaar niet.

“Ondernemers de ruimte geven voor ontwikkeling”

Uw raad stelt zich, met name bij monde van Wethouder Offinga, op het standpunt dat ondernemers de ruimte gegund moet worden voor doorontwikkeling van het fonds: tot een dorpsbelangenfonds? Gemakshalve bent u maar even vergeten waarom er zoveel misstanden zijn rond dit gemeente brede fonds? Vergeten dat draagvlak dé sleutel voor succes is voor elk fonds? Bent u vergeten dat dit fonds er met name kwam door een initieel overleg tussen Wethouder Offinga en de gerespecteerde heer G.J. Douma die een oplossing zocht voor met name Sneek en Bolsward?

“Er is een oplossing voor de restgelden”

Het is te zot voor woorden dat het CDA in een reactie aan een ondernemer die tegen het fonds is laat weten dat er toch ook een oplossing voor de restgelden is! U weet niet eens wat de werkelijke hoogte van de “restgelden op rekening bij het fonds” zou moeten zijn! Waarom wilt u als raadslid niet inzien hoeveel onrust er in dorpen juist ook hierdoor ontstaat? In hoeverre denkt u nu serieus dat restgelden niet meer zullen ontstaan?

“De raad zou terughoudend moeten zijn”

Hoe naïef kunt u zijn door te stellen dat de raad terughoudend moet zijn? U weet dat uzelf meewerkt aan een vehikel dat voornamelijk de belangen van de grootste kernen dient, zonder dat er serieus wordt gekeken naar een BIZ voor wie dat wil! Als u de echte betekenis van de Mienskip niet kent, bemoeit u zich daar dan ook vooral niet mee als soort missionaris!

Uw opstelling in deze zorgt er direct voor dat de ondernemers uit kernen die tegen dit gemeente brede fonds zijn, niet meer gehoord worden. Bij de Federatie en het ondernemersfonds krijgen ze in elk geval geen gehoor! U laat hen daarmee dus in de steek en zegt impliciet dat het u alleen gaat om de belangen van Sneek, Bolsward, Heeg, Workum, Wommels om maar een paar van de grootste plaatsen te noemen. Súdwest Fryslân is zoveel meer dan dat en u zou het als volksvertegenwoordiger moeten weten!

“Er gebeuren toch mooie dingen?”

Natuurlijk gebeuren er mooie dingen met het geld. Maar wees eens heel eerlijk: gebeurde dat ook al niet vóór de invoering van dit verwerpelijke fonds? Er zouden activiteiten zijn geweest die wellicht niet konden worden georganiseerd, logisch: “als er toch te veel geld is dan kun je het maar beter opmaken.” Ook al is het over de rug van de veelal grotere ondernemers uit de hoek van Handel & Industrie. Toch ook vaak de ondernemers die de meeste werkgelegenheid bieden. “U laat hen op dit moment collectief stikken”, daar is helaas geen betere bewoording voor.

“Uw raad wenst verder niet te oordelen over de uitvoering van het fonds”

Als is vastgesteld dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur van het oude fondsbestuur, als er grote sommen restgeld zijn ontstaan, als daarnaast het bestuur van het Ondernemersfonds door de extra heffing van 10% bij opname van de restgelden over 2016 en 2017 strijdig handelt met de afspraken over de maximale kosten van 6% en ten slotte tot overmaat van ramp zeer waarschijnlijk nog een grote som restgeld wordt overgemaakt op rekening van Waterland van Friesland (waar 9% voor het Toeristisch Huis niet mocht), hoe kunt u met droge ogen beweren dat u niet wenst te oordelen over het fonds?

In tegenstelling tot de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst heeft het college in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst “ineens” weggelaten dat expliciet de betalende ondernemers mogen bepalen wat er met het geld gebeurt. Hoezo de raad bemoeit zich niet met het fonds?

“Retributiemogelijkheden zijn toch verbeterd?

Het klopt dat er het één en ander rond het verkrijgen van retributiecompensatie verbeterd is: indien er eenmaal gekozen is voor retributiecompensatie, dan blijft dit ook voor de volgende jaren zo staan. Dit is aangevuld met een zogenaamde reminderservice.

“Prachtig!”, zou u nu kunnen denken. Echter, omdat nu ineens elke ondernemer in een kern gehoord mag worden of ze “gratis geld” willen of niet, aangevuld met een onduidelijk verhaal over de herkomst ervan, hebben de betalende ondernemers het nakijken. Sterker nog, het is OC-SWF bekend dat betalende ondernemers niet eens of beperkt om een mening gevraagd worden. (Goënga, Alligawier, Pingjum, Tjerkwerd, Parrega, Wiuwert/ Britswert om maar een aantal te noemen)

Federatie blijkbaar enige gesprekspartner?

Tussen wethouder Offinga en de voorzitter van de Federatie, de heer Van der Leur (voorzitter van Federatie en Fonds ad interim) is er een periodiek overleg en men is het op hoofdlijnen blijkbaar hartgrondig met elkaar eens.

De Federatie is, kijkend naar de statuten en de samenstelling van de vergadering, een organisatie die de belangen behartigt van slechts 1250 van de 5000 ondernemers in heel Súdwest Fryslân. Wetende dat ondernemers uit de hoek van Handel & Industrie overwegend tegen de huidige opzet zijn door de onevenredig hoge afdracht, is de rekensom snel gemaakt dat het draagvlak vóór dit fonds, vergeleken met het totaal aantal ondernemers in heel Súdwest Fryslân, op verwaarloosbare omvang mag worden vastgesteld.

Federatie steeds verder uitgehold

Nu OV IJlst onlangs ook uit haar aansluiting bij de Federatie ongedaan heeft gemaakt, vertegenwoordigt de Federatie per 1 februari 2020, op Ondernemersvereniging Súdwest na, uitsluitend afvaardigingen van de aan het fonds deelnemende kernen. Deze deelnemende kernen hebben allen tegen de BIZ en een onafhankelijk onderzoek naar de het beste fonds voor héél Súdwest Fryslân gestemd. Daarnaast heeft dezelfde groep ingestemd met een structuur waarbij er een Raad van Toezicht voor het fonds is gecreëerd die niet als onafhankelijk genoemd kan worden.

Daar komt bij dat statutair is bepaald dat alleen ondernemersverenigingen met meer dan 25 leden zich mogen aansluiten bij de Federatie. De informatie die wordt vergaard binnen de verschillende commissies wordt alleen gedeeld met de leden va de respectievelijke commissies. De vergaarde informatie is niet openbaar en wordt ook niet gedeeld. Welke waarde moet dan vervolgens gehecht worden aan de woorden van voorzitter Van der Leur dat de “Federatie er voor iedere ondernemer in Súdwest Fryslân is”?

Raad van Toezicht niet onafhankelijk en representatief

Drie leden van de RvT zijn afkomstig van het interim bestuur van het ondernemersfonds, één lid is vanaf het begin promotor van het fonds en ondanks het bewust frustreren van de aanvraag in zijn eigen kern, belast met toezicht op naleving van de regelgeving, een ander lid dat de belangen van kleine kernen moet behartigen is totaal onbekend in de gemeente onder de ondernemers die vanaf het eerste uur tegen het fonds waren. Resteert nog een voorzitter die uit de gelederen van Sneek komt, maar waarover de mening van OC-SWF vooralsnog neutraal is.

Het wordt de hoogste tijd dat u uw rol als volksvertegenwoordiger eens écht serieus gaat nemen in dit dossier!

Schuiven naar boven