Waar is hier de nooduitgang?

Het borrelt in de politiek en het borrelt in de hoofden van de raadsleden en bij het college van Súdwest Fryslân. Niet in de laatste plaats is het Bauke Dam die in zijn verantwoordelijkheid voor het dossier “Ondernemersfonds”, opgescheept zit met zeer verdeelde partijen. LTO gooit de knuppel in het hoenderhok De verschillen tussen platteland […]

Stadse fratsen: 85% of 65% besteed?

Het recente persbericht van de gemeente Súdwest Fryslân is duidelijk: doorgaan met het fonds en afschaffing van de retributieregeling. Gemeente vermeld dat 75% van de ondernemers door willen met het fonds. Maar waar komt die zogenaamde 75% vandaan? Tijdens de commissievergadering van Bestuur & Financiën van de gemeente Súdwest Fryslân op donderdag 30 juni geeft […]

Ondernemersfederatie Súdwest Fryslân uitsluitend voor grootste steden!

Met de recente uitnodiging van het bestuur van de Federatie gericht aan alle Raadsleden negeert de Federatie waar zij feitelijk voor staat: behartiging van de belangen van alle ondernemers in Súdwest Fryslân. Uitgenodigd voor deze bijeenkomst in Offingawier zijn uitsluitend raadsleden. Sprekers van de deelnemende kernen komen uitsluitend om een POSITIEF verhaal te vertellen. En […]

Fundamentele vragen

Na de recente rechtspraak waarbij 17 bezwaar makende ondernemers uit Súdwest in het gelijk werden gesteld door de rechtbank, is het nu aan de gemeente Súdwest Fryslân om te schakelen. Het zou het de raad en het college sieren verder te kijken naar de achtergrond van de rechtszaak. Mocht de gemeente, al dan niet gesteund […]

Ondernemerscollectief SWF: graag in gesprek met college en raad

In de afgelopen jaren is er veelvuldig een eenzijdig contact geweest tussen Ondernemerscollectief SWF en raadsleden en het college. Met regelmaat is verzocht om een inhoudelijk gesprek, maar tot op heden is dat er niet van gekomen. Waarom niet? Het antwoord ligt bij diverse raadsleden en het college. Ondernemersfederatie Uit alle beschikbare correspondentie over de […]

Afpellen: Gemeentebreed fonds alleen nog maar voor Sneek, Bolsward en Heeg?

Het “goed bestede geld”, bij benadering 85%, is afkomstig is uit: Sneek             50% Bolsward        14% Heeg              7% Workum         8% Makkum         6% Nu duidelijk is dat van bovenstaande 5 grotere kernen, Workum en Makkum ook aanspraak kunnen maken op het Fiks Omgevingsfonds welke € 700.000 per jaar beschikbaar heeft voor 12 kernen langs de IJsselmeerkust, […]

Vergadering B&F: een kort verslag

Tijdens de informerende vergadering van de commissie B&F van de gemeente Súdwest Fryslân werd duidelijk hoe Robert vd Leur als voorzitter van het Ondernemersfonds SWF, zijn goed nieuws show vrijwel ongestoord kon brengen. De voorzitter was “streng” en er was weinig ruimte voor meer kritische vragen. Dit is jammer, aangezien er zo vlak voor het […]

Gemeenteraad: maak haast met een BIZ

Dat de rechtszaak tegen de gemeente nog “onder de rechter” is, betekent niet dat gemeente en ondernemersverenigingen die nu achterover moeten leunen. Ziij doen er allemaal verstandig aan nu al voor te sorteren op een nieuwe situatie waarbij de kans erg groot is dat het huidige gemeente brede fonds niet meer mag. Het alternatief, de […]

Rechtszaak 17 ondernemers versus gemeente

Op dinsdag 13 juni om 10:00 diende uiteindelijk de zaak van 17 ondernemers uit de gemeente Súdwest Fryslân tegen de gemeente Súdwest. De zaak was al in 2021 aangespannen. Onderwerp van het geschil is de rechtsongelijkheid die de gemeente zelf heeft gecreëerd met het actief instemmen met het recht op retributie. Namens de gemeente was […]

Ondernemers volledig buitenspel bij Ondernemersfonds SWF

Bezorgde ondernemersBezorgde ondernemersverenigingen en verenigingen van Dorpsbelang hebben in mei 2022, in een brief aan de Raad van Toezicht van het Ondernemersfonds SWF (RvT), hun zorgen geuit over de wijze waarop het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF meent te moeten voorbijgaan aan de instellingsbeschikking en subsidievoorwaarden van de Gemeente SWF en ook meent te […]

Verkiezingen : hoe denken partijen over het ondernemersfonds SWF?

Nu zeer binnenkort de gemeenteraadsverkiezing er weer zijn, is het ook voor Ondernemerscollectief SWF spannend te zien welke partijen aandacht voor ondernemers en in het bijzonder het ondernemersfonds hebben. Samengevat: Alleen Sicco Rypma van FNP is echt duidelijk over het fonds tijdens een interview voor de website Brekt. Sicco Rypma keert zich nadrukkelijk tegen het […]

Wat valt er in Súdwest-Fryslân straks te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen? De spagaat van Súdwest: dichtbij willen zijn in een groot gebied

Het is ook het Ondernemerscollectief SWF opgevallen dat vrijwel geen enkele partij een uitgebreide paragraaf heeft opgenomen ten aanzien van ondernemers/ondernemerschap in Súdwest Fryslân. Nieuw Sociaal benoemt als enige partij wel de meeste punten, wat positief te noemen is. Heeft de rest van de partijen dan werkelijk geen idee wat er speelt bij de ondernemers […]

College en raad wederom in gebreke

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 3 maart 2022 stelde FNP terecht vragen (punt 4) over de onduidelijke WOZ-beschikking 2022. Sicco Rypma stelde dat niet alleen in 2020 hierover al toezeggingen van het College waren geweest voor meer duidelijkheid, maar ook al eerder. Wederom was het het College die bij monde van Gea Wielinga die deze […]

WOZ-Beschikking 2022: nu helemaal onduidelijk!

Na de ontvangst van de meest recente WOZ-beschikking voor 2022, is duidelijk geworden dat de gemeente Sùdwest Fryslân wéér uitblinkt in het zo vaag mogelijk te houden van haar rol ten aanzien van het ondernemersfonds. Bij aanvang van het fonds in 2016 is aangegeven dat er duidelijk gecommuniceerd moest worden over de afdracht ten behoeve […]

Rechtszaak tegen gemeente in de LC

De redactie van de Leeuwarder Courant heeft inmiddels ook lucht gekregen van het juridische geschil tussen gemeente Sùdwest Fryslân en diverse ondernemers die zich verzetten tegen de rechtsongelijkheid rond het ondernemersfonds SWF. Nadat de gemeente SWF ongeveer tachtig bezwaarschriften van ondernemers heeft ontvangen en afgewezen, zijn ongeveer vijftien ondernemers een rechtszaak tegen de gemeente SWF […]

Sinterklaas is weer in het land.

Kiezen voor een BIZ betekent dat je eerst gaat kijken waaraan je het geld gaat uitgeven en zorg je ervoor dat je een meerderheid van de ondernemers achter je sluitende begroting krijgt. Ondernemersfonds SWF doet het anders: zorg voor een enorme bak met geld en speel Sinterklaas. Wel onder (strikte) voorwaarden nog even je verlanglijstje […]

Raad wil meer inzicht in Ondernemersfonds

Op woensdag 7 juli 2021 publiceerde de Leeuwarder Courant bijgaand artikel waarin duidelijk wordt dat er wederom vragen aan het college zijn gesteld ten aanzien van het functioneren van het fonds. Ondernemerscollectief SWF is erg blij met deze bijdrage. Wij kunnen ons daarom in hoofdlijn vinden in de inhoud van het artikel. Wel is een […]

Beeldvorming, Fonds en Cultuur Kwartier

Voorzitter van het Ondernemersfonds stuurt een blij bericht de media in met als boodschap dat het Ondernemersfonds SWF als thema “In verbinding” heeft en dat het aantal dorpen en steden is verdubbeld ten opzichte van de vorige editie van het Uit Festival. In zijn tekst benoemt hij expliciet dat Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Heeg, Hindeloopen, IJlst, […]

“De ondernemers”: wie zijn ze?

Het college en in het bijzonder Bauke Dam, spreekt in het kader van het Ondernemersfonds met regelmaat over “de ondernemers”. “Het fonds is voor en door ondernemers..”, “Ondernemers moeten zelf hun onderlinge verschillen oplossen waar het gaat om het fonds”. Wie objectief kijkt naar “de ondernemers”, zou kunnen zeggen dat dit alle ondernemers in heel […]

BIZ nog lang zo gek nog niet

Al jaren is de huidige opzet van het ondernemersfonds SWF een doorn in het oog van heel veel ondernemers uit deelnemende en niet-deelnemende kernen. Daarnaast houdt het fonds de gemoederen ook binnen de gemeente raad goed bezig en is er met meer dan 90 juridisch onderbouwde WOZ-bezwaren ook voldoende duidelijk dat de bezwaren uit heel […]

Gemeente SWF staat boven de wet

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de gemeente Teylingen de wettelijke regeling voor tariefdifferentiatie in de OZB omzeilde met haar restitutieregeling. Deze regeling is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De gemeenteraad had het OZB-tarief voor niet-woningen verhoogd in verband met de financiële ondersteuning aan een ondernemersfonds. Bepaalde ondernemers krijgen restitutie van deze opslag van de […]

WOZ-bezwaar betekent niet: niet betalen

Wellicht goed te vermelden dat iedereen die zijn/ haar WOZ-bezwaar heeft ingediend bij de gemeente Sùdwest Fryslân, gewoon aan de gemeente moet betalen. Indien gemeente besluit dat het bezwaar gegrond is, dan krijgt u allen het geld ook weer terug. Wel kunt u een verzoek bij de gemeente indienen tot opschorting van uw betaling zolang […]

Retributiecompensatie aanvragen vertraagd

Waar Ondernemersfonds SWF ons eerder al rond 1 mei van elk jaar in de gelegenheid stelt om retributiecompensatie aan te vragen, lijkt dit nu toch vertraagd. Op haar eigen website geeft Ondernemersfonds SWF aan dat zij verwachten dat rond half juni het wel weer mogelijk is om de retributiecompensatie aan te vragen: De kans is […]

Rekenkamer gemeente SWF start onderzoek

Nadat al regelmatig misstanden zijn aangekaart bij zowel gemeente, als bij de rekenkamer van de gemeente zelf, wordt nu (eindelijk) na meer dan vijf jaar een inhoudelijk en echt onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het functioneren van het ondernemersfonds. De belangrijkste vragen die zijn geformuleerd, luiden als volgt: Het doet ons deugd dat er nu eindelijk […]

Ook VNO/NCW positief over BIZ

In onze mooie en vooral ook grote en diverse gemeente probeert de gemeente nog steeds het wiel zelf uit te vinden, zonder te rade te gaan bij instituten voor ondernemers. Ook de ondernemersfederatie richt werkgroepen met gerenommeerde en gerespecteerde ondernemers in om vervolgens zelf het wiel uit te willen vinden. Hierbij lijkt de gedachte “wat […]

Restgeld nader bekeken

Vanaf de start van het fonds is “restgeld” een belangrijk onderdeel van het fondsbeheer. Het was vanaf het begin duidelijk: ” geld, bijeengebracht in een kern, zal altijd beschikbaar blijven voor die kern.” Het fondsbestuur is van dit principe afgestapt en stelt dat zij dit konden doen omdat hiertoe democratisch besloten is in de toenmalige […]

Raadsvoorstel Teylingen aangenomen: ondernemers gecompenseerd!

Donderdagavond 11 maart heeft de gemeenteraad van Teylingen besloten de ondernemers in Teylingen te compenseren voor hun WOZ-verhoging (tbv Ondernemersfonds) over 2017. Ook vergoedt de gemeente juridische kosten, zij het (nog) niet alles. Nadat het Hof in Den Haag in mei 2020 vernietigend heeft geoordeeld over de strijdigheid van het Ondernemersfonds van Teylingen met de […]

Raadsvergadering 8 maart 2021: Is water nat?

Tijdens de raadsvergadering van maandagavond 8 maart ging het er verhit aan toe over diverse onderwerpen, waaronder Empatec, maar ook weer over het Ondernemersfonds. Waar diverse politieke partijen vinden dat de kosten van een diepgravend onderzoek naar de misstanden bij Empatec te hoog zijn, weigeren tal van partijen inhoudelijk te kijken naar de grote hoeveelheden […]

“Centrale Kas” bij fonds geheel afwezig: politiek en rekenkamer slapen!

Hoewel de gemeente bij de start van het fonds heeft afgesproken dat er met een “Centrale Kas” gewerkt wordt, is dit niet gebeurd. De afspraak tussen de gemeenteraad en het fondsbestuur was vanaf de start van het fonds duidelijk: “werken met een Centrale Kas”. Daarom wordt ook voor dit onderwerp in de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenteraad […]

WOB-verzoek: Subsidieverklaring accountant, “onlogische conclusies”

Ondernemerscollectief SWF heeft na een WOB-verzoek bij de gemeente Sudwest Fryslan op tijd een reactie en de gevraagde documenten ontvangen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de gemeenteraad genoegen neemt met de uitkomsten van dit “onderzoek” en dus met de verklaring van de accountant. Wie uit de gemeenteraad of de pers pakt dit verder op? […]

Juridisch vergelijk Sùdwest Fryslân en Teylingen

Ondernemerscollectief SWF helpt het college en de raad met een overzicht. Ondanks de aanwezigheid van een advocaat in het college, weet wethouder Gea Wielinga niet wat jurisprudentie betekent. Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2020 stelt wethouder Wielinga dat een uitspraak van het Hof geen jurisprudentie is. Bertus Walsma van GBTL, naast raadslid ook werkzaam […]

Schuiven naar boven