Gemeente Sùdwest Fryslân voorziet problemen met het fonds.

Uit een intern gerichte notitie aan de raad blijkt dat de gemeente Sudwest Fryslan zich ondertussen zorgen beging te maken over de houdbaarheid van het ondernemersfonds in haar huidige vorm.

Enkele passages uit de notitie:

Het feit dat hij niet in aanmerking kwam voor restitutie, maar een andere ondernemer wel, was volgens Hof Den Haag in strijd met het gelijkheidsbeginsel.”

Dit brengt mogelijk een risico met zich mee in Súdwest-Fryslân, omdat het Ondernemersfonds hier ook, bij besluit van de gemeenteraad, restitutie verleent aan bepaalde belastingplichtigen. Binnen deze restitutieregeling kan sprake zijn van ongelijke behandeling tussen belastingplichtigen. Hoe groot dit risico echter is, is moeilijk in te schatten. Het doet zich alleen voor als iemand die niet in aanmerking komt voor restitutie in bezwaar en beroep gaat tegen de aanslag OZB. Binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag moet men in bezwaar gaan, beroep moet binnen zes weken na de uitspraak op bezwaar. Als men niet gebruikt maakt van deze mogelijkheid ligt de aanslag onherroepelijk vast.”

Aantekenen van een (juridisch kloppend) bezwaar op de WOZ-beschikking is daarom van groot belang!

De notitie is hier te downloaden:

Schuiven naar boven