Ondernemers volledig buitenspel bij Ondernemersfonds SWF

Bezorgde ondernemers
Bezorgde ondernemersverenigingen en verenigingen van Dorpsbelang hebben in mei 2022, in een brief aan de Raad van Toezicht van het Ondernemersfonds SWF (RvT), hun zorgen geuit over de wijze waarop het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF meent te moeten voorbijgaan aan de instellingsbeschikking en subsidievoorwaarden van de Gemeente SWF en ook meent te kunnen voorbijgaan aan het gestelde in de Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) van de Stichting Ondernemersfonds SWF.

Tevens hebben zij in hun brief de RvT gewezen op hun statutaire taak tot het “Toezicht houden op het functioneren van het bestuur en het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement” (HHR d.d. 6-9-2022 artikel 12.2.1). Zij waren van mening dat dit helemaal niet het geval was en is.

Bijeenkomst 31 mei 2022
Zonder dat hierop enige reactie vanuit de RvT volgde, werd op 31 mei 2022 een bijeenkomst met de bezorgde verenigingen belegd. In deze bijeenkomst werd klip en klaar aan de hand van voorbeelden aangetoond dat zowel de Statuten als het HHR stelselmatig werden en (nog steeds) worden genegeerd.

Dan komt op 28 juni 2022 een reactie van het bestuur van het Ondernemersfonds (nog steeds geen reactie van de zijde van de RvT). In deze reactie wordt niet toegezegd dat men beter om zal gaan met het gestelde in de Statuten en Reglementen, maar de navolgende terloopse opmerking: “We zullen het reglement (alsnog) op een aantal punten aanpassen aan staand beleid.”
Dit is dus de omgekeerde wereld wij passen ons beleid niet aan aan de regels, maar passen de regels aan zoals het ons beter uit komt!

En zo is geschied: het HHR is per 6 september, zonder dat iemand hier van wist, aangepast. Met de aanpassing van het HHR is ook de rol van de ondernemers in het Ondernemersfonds totaal uitgespeeld.

Belangrijkste wijzigingen in het Huishoudelijke Reglement

 • Art 2.1.4. Ontstaat een vacature dan wel is een bestuurslid her verkiesbaar, dan kunnen nieuwe kandidaten uitsluitend op voordracht door één of meerdere zittende bestuursleden worden voorgedragen. (verwijderd)
  Ergo: iedereen die bevriend is met de voorzitter van het Ondernemersfonds kan door het bestuur als bestuurslid worden aangesteld.
 • Art 2.1.6. Nieuwe bestuursleden worden op voordracht in functie benoemd door de RVT. (verwijderd) (Zie 2.1.4.)
 • Art 4.3.6. Verricht betalingen. Hier stond oorspronkelijk: Verricht betalingen binnen de gemaakte afspraken welke schriftelijk zijn vastgelegd
 • Art 6. Heb bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste twee/derde van het aantal zittende leden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht. (verwijderd) Ergo: Zelfs als er maar één bestuurder aanwezig is kan deze zelf onherroepelijke bestuursbesluiten nemen.
 • Art 13.3. Dit artikel handelde over de samenstelling van de RvT. De belangrijkste subartikelen, 13.3.1 en 13.3.2, handelden over de voordracht van de voorzitter en het lid van de RvT met als taak de behartiging van de belangen van de kernen met een ondernemersvereniging door de Stichting Ondernemers SWF (De Federatie).

  Nu dit hele artikel is verwijderd hebben de ondernemers geen enkele zeggenschap meer over hun vertegenwoordiging in de RvT. Nu hadden zij feitelijk al geen zeggenschap, want beide functies moesten begin 2022 opnieuw worden ingevuld en dat is gebeurd zonder enige inbreng van de Federatie. Later is gepoogd dit op knullige en onreglementaire wijze alsnog te corrigeren. Hiervan is schriftelijk bewijs bij ons aanwezig.
 • Nieuw artikel 13.2.1.
  Om te voorkomen dat windmolenparken bij kernen leiden tot budgetten die niet in verhouding staan tot de omvang van een kern, is het budget vanuit het windmolenpark gemaximeerd tot drie keer het budget vanuit de overige niet-woningen in de betreffende kern (exclusief agrarische objecten). Het meerdere wordt toegevoegd aan het budget voor gemeentebrede projecten, overeenkomstig de daarvoor geldende regels.


  Dit is volledig in strijd met de uitgangspunten van het Ondernemersfonds en de Statuten. Uitgangspunt is dat 0,06 procent van de OZB opbrengst van niet woningen via het Ondernemersfonds wordt toebedeeld aan de betreffende kern.

  Hier worden de betreffende kernen dus gewoon bestolen, omdat iemand vindt dat de betreffende kern naar zijn mening te veel financiële armslag krijgt.

Bovenstaande is nog maar een kleine bloemlezing van de strapatzen van het Ondernemersfonds om vooral de macht over de ondernemersfondsgelden in eigen beheer te houden.


Echter, het Ondernemersfonds, zoals ook overeengekomen met de gemeente, is feitelijk alleen de bankier. Zij ontvangt de subsidie, berekent naar rato van inbreng wat het jaarlijkse budget voor de kernen is, keert de gelden aan de hand van een begroting uit aan de kernen en controleert de door de kernen in te dienen verantwoording van de gespendeerde gelden. Wat niet verantwoord is middels een sluitende begroting, vormt restgeld. Dit restgeld moet de fondsmanager nauwgezet per kern registreren zodat dit te allen tijd herleidbaar is enerzijds en beschikbaar voor de kernen anderzijds.

Alle overige handelingen zijn aan de ondernemers in de deelnemende kernen. Maar ja, die zijn volledig buitenspel gezet met het afschaffen van de Adviesraad waar alle kernen met een ondernemersvereniging zitting konden hebben. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement “formaliseert” dit zogenaamd vervolgens weer.

Tenslotte concluderen wij dat het nieuwe HHR niet voldoet aan de juridische eisen van een HHR.

De statuten bevatten de grondregels. Deze statuten zijn vastgesteld bij de notaris en dus niet eenvoudig te wijzigen. Je kunt de statuten aanvullen met een huishoudelijk reglement. Het Huishoudelijk Reglement is de uitwerking naar de praktijk van die regels. Hierin kun je van alles regelen over de dagelijkse gang van zaken. Je kunt ook de doelstelling verder uitwerken en de manier van vergaderen etc. De regels zijn aanvullend, ze kunnen dus niet in strijd zijn met de statuten.

De werkwijze van het fondsbestuur en RvT, bestaande uit voornamelijk vrienden en bekenden van de voorzitter, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een megalomane groep mensen die uit is op het zelf toe-eigenen en verdelen van geld van ondernemers in Súdwest Fryslân. Wie stopt dit?

Bijgaand het oorspronkelijke Huishoudelijke Reglement en het aangepaste Reglement.

Zoek de verschillen tussen het oude Huishoudelijk Reglement (hierboven) en het nieuwe en stel vast hoe het huidige bestuur de macht en het geld naar zich toe heeft getrokken:

Schuiven naar boven