Rechtszaak 17 ondernemers versus gemeente

Op dinsdag 13 juni om 10:00 diende uiteindelijk de zaak van 17 ondernemers uit de gemeente Súdwest Fryslân tegen de gemeente Súdwest. De zaak was al in 2021 aangespannen.

Onderwerp van het geschil is de rechtsongelijkheid die de gemeente zelf heeft gecreëerd met het actief instemmen met het recht op retributie. Namens de gemeente was mevrouw Tiesma aanwezig, bijgestaan door de heer Slomp van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Drie rechters maakten bijna gehakt van de argumenten van de vertegenwoordigers van de gemeente. De gemeente stelt dat er volgens artikel 220d sub i van de gemeentewet bepaalde objecten buiten heffing mogen worden gehouden. De rechter geeft onomwonden aan dat dit hier niet het geval is: als dit leidt tot (al dan niet verkapt) meerdere tarieven, dan heeft de gemeente deze bevoegdheid niet. “Deze bevoegdheid ligt alleen bij de wetgever en niet bij u als gemeente..” .

Het leek er bijna op alsof de gemeente geen idee had waarover ze het hadden. Het was ook vooral de heer Slomp die zijn verhaal deed en argumenten aanhaalde die door de rechters als niet relevant leken te worden beoordeeld.

Aan mevrouw Tiesma werd nog de vraag gesteld of zij dacht dat dit fonds er in de huidige vorm ook was gekomen als de retributieregeling er niet zou zijn geweest. Haar antwoord hierop was helder: dan was het fonds er niet in de huidige vorm geweest! En dus heeft zij hiermee de spijker op de kop geslagen.

Ten slotte stelde één van de rechters nog de vraag waarom er niet gekozen is voor een BIZ. Letterlijk stelde deze rechter ook dat het bij een BIZ het juist “van onderop naar boven is en niet top- down”. Vanuit de gemeente kwam hierop de reactie dat men juist bewust voor een breed fonds heeft gekozen om eventueel ook algemene middelen ter beschikking te hebben.

Invloed van waarde van Windmolens IJsselmeer op fondsmiddelen

Ondernemerscollectief SWF vraagt zich overigens af in hoeverre de gemeente zich ook bewust is geweest toen, dat anno 2023, de windmolens op het IJsselmeer zo’n enorme invloed op het beschikbare budget van het fonds zou hebben. Er wordt gefluisterd dat deze windmolens een enorme waarde worden meegenomen in het budget van het fonds.

Het bestuur van het ondernemersfonds beschouwt het grootste gedeelte van dit geld als middelen die zij naar believen kan besteden, kleingeld is er voor de dorpen/ steden die langs het IJsselmeer liggen.

BIZ

Wat Tiesma tijdens de zitting helaas vergat te vermelden is dat initiatiefnemers van het fonds, Sneek en Bolsward, gewoon van de inspraak van ondernemers af wilden die volgens de wet BIZ noodzakelijk is.

Met ingang van 2015 (!!) geldt de nieuwe wet BIZ, waarbij expliciet ruimte is gemaakt om naast “schoon, heel en veilig”, ook versterkingen voor het economisch klimaat te financieren vanuit fondsmiddelen.

Bij een BIZ stelt men eerst een begroting op die vervolgens door meer dan 2/3 van de ondernemers moet worden goedgekeurd. Pas dan kan de gemeente verzocht worden om per ingesteld (postcode) gebied, extra belasting volgens de WOZ te innen en door te storten. Dat is toch heel iets anders dan eerst het ophalen van een grote zak met geld, om daarna een zeer selecte groep “wijze mannen/ vrouwen” te laten beslissen welk project wel of juist niet een bijdrage mag ontvangen uit hoofde van de fondsmiddelen. Het gevaar van deze werkwijze met selecte groep “wijze mannen/ vrouwen” is dat als je maar goed genoeg bevriend bent met de beslissers, de kans groter is dat jij je geld voor je project krijgt.

In principe heeft de rechtbank zes weken de tijd om tot een oordeel te komen. Mogelijk kan het iets langer duren, maar ze zouden hun best doen om binnen 6 weken met een oordeel te komen. Dit, omdat het al lang heeft geduurd totdat er überhaupt een zitting kwam.

Het is ook de Leeuwarder Courant niet ontgaan:

Wordt vervolgd.

Schuiven naar boven