Raadsvergadering 8 maart 2021: Is water nat?

Tijdens de raadsvergadering van maandagavond 8 maart ging het er verhit aan toe over diverse onderwerpen, waaronder Empatec, maar ook weer over het Ondernemersfonds.

Waar diverse politieke partijen vinden dat de kosten van een diepgravend onderzoek naar de misstanden bij Empatec te hoog zijn, weigeren tal van partijen inhoudelijk te kijken naar de grote hoeveelheden aan belastinggeld die op de rekeningen van sommige ondernemersverenigingen van Sùdwest Fryslân zou moeten staan.

De motie van CU, FNP en Semplonius

CU, FNP en Semplonius dienden een Motie in met het letterlijke verzoek:

“Verzoekt het college:
− in overleg te treden met het ondernemersfonds en te borgen dat gemaakte afspraken m.b.t. het voeren van een centrale kas over geheel 2021 worden nagekomen;
− het ondernemersfonds op te dragen niet eerder geld aan een kern beschikbaar te stellen dan dat de reeds ontvangen bedragen volledig zijn verantwoord op basis van betaalde facturen. Waarbij het fonds zich ervan dient te vergewissen dat enkel uitgaven in aanmerking komen die in lijn zijn met de met het fonds afgesproken doelstellingen.”

Eigenlijk wordt gevraagd: “Is water nat?”

Kijken we naar het aantal stemmen (34 in totaal) en we weten dat 9 van de 34 vóór de motie hebben gestemd, dan kan het haast niet anders dan dat de voltallige fracties van de VVD (4), PvdA (5), Groen Links ((3), D66 (2), PoieszZijlstra (1) en het CDA (10) tegen hebben gestemd. Zo weten we direct wie in dit dossier de sterke rug heeft, wie elkaar dekt en wie dus absoluut het broddelwerk van het fonds steunen.

Zeer opvallend was ook de rol van de voorzitter (Burgermeester) van de vergadering: zij lijkt in het geheel geen of nauwelijks kennis van dit dossier te hebben en geeft Semplonius bij interrupties bij herhaling te verstaan dat hij het vooral “kort” moet houden. Blijkbaar mag er niet worden uitgeweid over het ondernemersfonds. Waar een voorzitter onpartijdig geacht mag worden, lukt dit bij het behandelen van deze motie blijkbaar nog niet zo goed.

Het is een schande dat 2/3 van de Raad blijkbaar niet vindt dat gemaakte afspraken in 2015 moeten worden nageleefd!

Na vijf jaar is een goede spreadsheet en naleving van afspraken nog steeds “heel ingewikkeld“.

Zelfs na vijf jaren heeft het fondsbestuur onder leiding van Robert vd Leur (ook voorzitter van de Federatie en tal van commissies) het nog steeds niet voor elkaar gekregen om met een simpele spreadsheet en boekhoudprogramma een CENTRALE KAS te voeren. De oude fondsmanager had dit volgens ons wel voor elkaar. Moest hij zaken dan van het bestuur anders voorstellen dan dat ze in werkelijkheid waren?

Kernen moeten vechten voor “klein geld”, grote kernen krijgen hun “restgeld”gewoon!

Grote bedragen zijn overgemaakt op bijvoorbeeld de rekening van de VOS, zonder correct te verantwoorden. Zodoende was het zogenaamde RESTGELD in Sneek niet aan de orde en dat scheelt hen 10% extra aan inhoudingskosten. Voor de VOS scheelt dit volgens ons al gauw tussen de € 35.000 en € 60.000 aan extra kosten.

Niet aan het fonds deelnemende kernen konden onder heel strikte voorwaarden (!) en onder inhouding van 10% extra administratie kosten (dus naast de 6%) restgeld over 2016-2017 ontvangen. Van Woudsend is bekend dat voor hen andere regels gelden dan voor bijvoorbeeld Sneek en Woudsend kreeg uiteindelijk niets. De politiek weet dit en doet er niets aan. Bauke Dam zegt te wachten op een rapport van de accountant, zonder dat hij lijkt te weten wat hij dan krijgt.

Oude penningmeester van het fonds en VSZ is partner bij BentAcera.

Hoe onafhankelijk een een accountant ook moet zijn en BentAcera ook zeker is, is het toch raar dat juist zij de samenstellingsverklaring voor het Ondernemersfonds SWF opstellen. De oude penningmeester van het fonds (2016-2018) is notabene partner bij BentAcera. Ook was hij jarenlang penningmeester bij VSZ. Hoe onafhankelijk zal de verklaring van de accountant dan zijn?

Verschil accountantscontrole en samenstellingsverklaring:

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants is duidelijk in haar verklaring over wat het verschil is tussen controleverklaring en samenstellingsverklaring. Een samenstellingsverklaring zegt alleen dat de accountant wat maakt van wat hij krijgt, maar zegt niets over de manier waarop de administratie gevoerd wordt en of er juiste procedures zijn nageleefd. De huidige accountantsrapporten en ook de subsidieverklaring van het fonds zeggen dus in feite niets.

Diepgravend onderzoek is daarom niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk om vast te stellen wat het fonds allemaal heeft gedaan en doet met “subsidiegeld”.

Schuiven naar boven