Vergadering B&F: een kort verslag

Tijdens de informerende vergadering van de commissie B&F van de gemeente Súdwest Fryslân werd duidelijk hoe Robert vd Leur als voorzitter van het Ondernemersfonds SWF, zijn goed nieuws show vrijwel ongestoord kon brengen.

De voorzitter was “streng” en er was weinig ruimte voor meer kritische vragen. Dit is jammer, aangezien er zo vlak voor het zomerreces meer afwegingen gemaakt moeten worden en de tijd na de zomer begint te dringen. Mogelijk ook dat onwetenden niet goed begrijpen waar de grens ligt wat “politieke vragen” zijn en wat niet. Bijzonder was wel dat Van de Leur meer politiek getinte opmerkingen kon maken. Mogelijk dat de voorzitter in de toekomst ook hier meer rekening mee kan houden.

Tijdens een informatiebijeenkomst lijkt het ons dat er ook meer diepgaande vragen gesteld moeten worden ter verduidelijking.

Het is namelijk wel heel erg opvallend dat zowel het rapport van BBO, als het rekenkamerrapport uitsluitend schrijven over de inpunt van het fonds en hier is de positieve beoordeling dan ook naar. Als daarnaast zelfs ook de wethouder in de Ondernemersfederatie nadrukkelijk zich uitspreekt voor continuering van het huidige fonds, met welke mate van democratisch proces mogen de meer kritische mensen van het fonds dan nog rekeninghouden?

De beleidsmedewerker (de heer Rienks) van de gemeente schetst eerst de gehele route welke het fonds heeft afgelegd en blikt vooruit hoe een eventuele verlenging zou kunnen plaatsvinden. Wel wordt rekening gehouden met de lopende rechtszaak tegen de gemeente en de serieuze mogelijkheid dat de gemeente handelt in strijd met de wet door toepassing van retributiecompensatie.

Bij monde van de voorzitter van het Ondernemersfonds, wordt de mogelijkheid genoemd dat het fonds mogelijk de gehele retributieregeling wil afschaffen, maar wél zelf groepen mogelijk voorzien van een retributiecompensatie: feitelijk staat de gemeente dan het fonds toe als uitvoerder van de wet en daarmee wordt het gelijkheidsbeginsel genegeerd?

De voorzitter van het Ondernemersfonds geeft aan dat 90% van het geld goed wordt besteed. Wat hij op doorvragen van FvD weigert te vermelden is dat van het totale bedrag dat er bij het fonds binnenkomt, alleen al 85% afkomstig is uit Sneek (bijna 50%), Bolsward (bijna 14%), Heeg (bijna 7%), Workum (bijna 8%) en Makkum (bijna 6%). Bovengenoemde percentages zijn door waardeontwikkeling bij benadering aangepast aan situatie 2023. Zie ook cijfers vorig jaar:

Rekenkamer

De voorzitter van het Ondernemersfonds zegt zeer in zijn nopjes te zijn met het rapport van de Rekenkamer. De Rekenkamer heeft vrijwel niets gedaan met de input van tegenstanders, slechts kort benoemd. De Rekenkamer heeft geen enkel contact gezocht met tegenstanders van het fonds. En dit, terwijl zij expliciet weten met wie zij contact op konden nemen, want zij waren en gebeld en waren in het bezit van mailadressen van georganiseerde kritische ondernemers.

“Dit onderzoek was nooit mogelijk geweest zonder de input van veel respondenten. Naast de
ambtelijke organisatie, die bijzonder voortvarend input heeft geleverd, willen wij specifiek het
ondernemersfonds zelf danken. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat het ondernemersfonds
soms wat moe werd van al onze vragen in tweede, derde, vierde en zelfs vijfde termijn, maar
het ondernemersfonds heeft altijd kans gezien en moeite getroost om vragen adequaat te
beantwoorden. Hier zijn wij de betrokkenen bij het fonds bijzonder dankbaar voor.”

Het blijft bijzonder te lezen dat de rekenkamer stelt: “De conclusie dat onder de ondernemers en de gemeenteraad geen draagvlak voor het fonds zou zijn, kan echter niet worden getrokken.”

Ook een bijzondere aanname van de Rekenkamer die de mening van de kritische ondernemers bagatelliseert: “Het is zeer wel denkbaar dat een ‘zwijgende meerderheid’ zowel binnen de raad als bij de ondernemers overwegend positief staat tegenover het fonds.”

Wij zijn nog steeds nieuwsgierig wie de geïnterviewden zijn en hoe goed dezen zijn ingevoerd in de handel en wandel van het fonds én hun verenigingsbesturen.

De Rekenkamer stelt dat zij had geen misstanden heeft gevonden: waarom staan er in het accountantsrapport dan diverse bedragen die niet verantwoord zijn?

Hoezo “Elke Euro is verantwoord”?

De woordvoerder van het Ondernemersfonds stelt erg overtuigd dat elke Euro deugdelijk verantwoord is. Over de tonnen aan Euro’s die de VOS in Sneek in de eerste drie jaren zonder verantwoording op eigen bankrekening heeft bijgeschreven, is nimmer iets verteld of geschreven.

In de subsidieverklaring door de accountant schreef de accountant duidelijk dat wat hem als cijfers niet was aangereikt, hij ook niet over kon oordelen (samenstellingsverklaring). Een paar kleine zaken bleek echter wel helder:

Een zielig verhaal: stadsmanagers mogelijk ontslagen

Omdat het Ondernemersfonds ziet aankomen dat er stadsmanagers zijn die op de loonlijst staan, mogelijk ontslagen kunnen worden, geeft zij aan dat de commissieleden dit ook moeten meewegen in hun oordeel.

Voor de volledigheid had de woordvoerder van het Ondernemersfonds ook kunnen melden dat de binnenstadsmanager wordt betaald door de gemeente Súdwest Fryslân, althans, zo is ons duidelijk geworden..

Waarom kunnen de stadsmanagers van Sneek niet vanuit de BIZ gefinancierd kunnen worden?

LTO paaien met een extra zakcentje voor mooie projecten?

Bij aanvang van het fonds in 2016 is op nadrukkelijk door LTO aangegeven dat zij geen heil zagen in deelname aan het fonds. Daarom heeft LTO destijds de gemeente met klem verzocht de LTO buiten het fonds te laten, waardoor het recht op retributiecompensatie voor de agrarische ondernemers de standaard werd.

Startpunt lag altijd bij LTO en zonder instemming van LTO was de raad nimmer akkoord gegaan, juist omdat dit een erg grote groep belanghebbenden betreft.

De voorzitter van het Ondernemersfonds geeft aan dat hij vanuit de € 250.000 extra financiering van het fonds, afkomstig van de windmolens, een substantieel deel wil aanwenden om “mooie projecten met agrariërs op te pakken”.

Dit is bijna pure omkoperij en lijkt op een vorm van chantage!

Geld, afkomstig uit een kern, zou altijd beschikbaar blijven voor de betreffende kern: nu het bedrag hoger is, telt dat ineens niet meer wordt het surplus het zakgeld van het Ondernemersfonds? (Windmolens zijn geplaatst op een plaats waar verschillende kernen aan toebehoren: oa. Makkum, Stavoren, Cornwerd, Zurich, Pingjum)

Elke agrariër weet heel precies uit welk potje (gemeentelijk, provinciaal, waterschap, landelijk en Europees) hij subsidiegeld moet halen. Het paaien dient geen ander doel anders dan proberen te voorkomen dat het fonds alsnog in strijd met de wet handelt als uitvoeringsorgaan van de gemeente.

Naast LTO ook NVOB en Metaalunie en Recron/HISWA-bedrijven een extra zakcentje om te paaien?

De woordvoerder van het Ondernemersfonds maakte duidelijk dat hij met LTO in gesprek is om een deel van het geld, afkomstig van de windmolens op het IJsselmeer, wil gebruiken om aan hen ter beschikking te stellen voor mooie projecten.

Wij kunnen ons zo voorstellen dat ook andere branches en brancheorganisaties erg enthousiast worden als zij op dergelijke gelijkwaardige wijze worden gecompenseerd voor mooie duurzaamheidsprojecten.

Ondernemerscollectief SWF treedt in gesprek met andere brancheorganisaties om hier vragen over te stellen bij fonds en gemeente.

Je kunt niet de ene partij wel en de andere niet bevoordelen!

Het was een bijzondere setting waarin wederom duidelijk werd dat er naar de Mienskip in het achterland in het geheel niet gekeken wordt. Of toch wel?

Schuiven naar boven